พญ.ณัฏฐิรา ชัยศรีสวัสดิ์สุข
NATTHIRA CHAISRISAWADSUK, M.D.

Instructor (Pediatric Ophthalmology and Strabismus specialist)

Mettapracharak  Hospital

 

EDUCATION

2542  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2548      วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2551      Mini fellowship training in strabismus  กลุ่มงานจักษุวิทยา สถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี

2553      Certificated in Research fellowship in Pediatric Ophthalmology and Strabismus.

Wilmer eye Institute, Johns Hopkins University, Baltimore Maryland USA