พญ. อาภา พรเศรษฐ์ Arpha pornseth, M.D.

Instructor (Pediatric Ophthalmology and Strabismus specialist)

Mettapracharak Hospital

EDUCATION

2011      แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2017     วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลเมตตา  –  ประชารักษ์

2018   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา

  ต่อยอดสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข โรงพยาบาลศิริราช