พญ.วิมลรัตน์ ประทีปะเสน
WIMONRAT PRATEEPASEN, MD.

Cornea and refractive surgery specialist

โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา

EDUCATION

2004  แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2006  Mini master of Management in Health, ASEAN institute for health development, Mahidol   University

2012  จักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2014  อนุสาขาโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2017   Fellow of the International Council of Ophthalmology (FICO)

2547-2548  แพทย์เพิ่มพูนทักษะโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
2548-2551  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำยืน จ.อุบลราชธานี

2555-2561  จักษุแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

2555-2558  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจักษุวิทยา ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ชั้นคลินิิก

ฝึกอบรมนักศีกษาแพทย์ในระดับชั้นคลินิกร่วมกับคณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่นและวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี

2557-2561  ประธานกรรมการคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ

(service plan) สาขาตาจ.อุบลราชธานี

ที่ปรึกษาคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ (service plan)

สาขาตา เขตสุขภาพที่10

2559-2561  รองประธานกรรมการคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ

(service plan) สาขาการรับบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์