พญ. จิภาดา พฤกษาชลวิทย์ JipadaPruksacholavit, M.D.

Instructor (Pediatric Ophthalmology and Strabismus specialist)

Mettapracharak Hospital

EDUCATION

2011  แพทยศาศตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล

2017      วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขาจักษุวิทยา  โรงพยาบาลเมตตา-  ประชารักษ์

2017      วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา  ต่อยอดจักษุวิทยา        เด็กและตาเข  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย