ผศ.พญ. รัชนี แซ่ลี้
ASST.PROF.Ratchanee Saelee,M.D.

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หน่วยโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

EDUCATION

2000  แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2004      วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2006  วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2549
2007  Certificate of Interventional Cardiology, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol   University
2010  Testamur of passing the ASCeXAM National Board of Echocardiograph, American Society of   Echocardiography, 2010