ผศ.นพ.บุญชัย หวังศุภดิลก
ASST. PROF. BOONCHAI WANGSUPADILOK , M.D. 

Instructor (Glaucoma specialist)

Glaucoma Unit, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Hatyai, Songkhla, Thailand

 

EDUCATION

  • 1999 แพทยศาสตรบัณฑิต , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • 2004 อนุมัติบัตรความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรมสาขาจักษุวิทยา
  • 2006 Research Fellowship in Glaucoma, New York Eye and Ear Infirmary, New York, USA